MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY

Chopin dla najmłodszych

pod patronatem:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


REGULAMIN

§ 1

 1. XV Konkurs Pianistyczny „Chopin dla najmłodszych” dla dzieci i młodzieży / Antonin 2019 / odbędzie się w dniach 25 - 28 lutego 2019 roku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.
 2. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
  kategoria   I - do lat 12 / jeden etap / urodzeni w 2007 r.
  kategoria  II - do lat 15 / jeden etap / urodzeni w 2004 r.
  kategoria III - do lat 18 / dwa etapy / urodzeni w 2001 r.
  Laureaci w poprzednich konkursach, nie mogą uczestniczyć w tej samej kategorii wiekowej w obecnym konkursie.
 3. Liczba uczestników jest ograniczona.
 4. W przypadku małej ilości kandydatów w którejś z kategorii wiekowych, organizator ma prawo przeprowadzić przesłuchania konkursowe bez danej kategorii.
 5. W konkursie mogą także wziąć udział osoby nie będące uczniami Państwowych Szkół Muzycznych.
 6. Wszelkie niezgodności z regulaminem lub programem, wykluczają uczestnika z udziału w konkursie.

§ 2

 1. Zgłoszenie do konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do dnia 13 stycznia 2019 roku na załączonym formularzu wypełnionym pismem maszynowym wraz z potwierdzonym odpisem aktu urodzenia, kopią dowodu wpłaty oraz jedną fotografią o formacie 3,5 x 4,5 na adres:

  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  im. Fryderyka Chopina
  ul. Zamkowa 37a
  63-500 Ostrzeszów

 2. Opłata wpisowa dotyczy tylko wykonawców spoza Polski. Wpisowe w Euro wynosi:
  kategoria   I - 50 Euro
  kategoria  II - 80 Euro
  kategoria III - 100 Euro

  konto: KOMKP „Chopin dla najmłodszych” - Antonin 2019
  ul. Zamkowa 37a
  63-500 Ostrzeszów

  Nr konta bankowego:

  SANTANDER Bank Polska
  IBAN: PL 85 1090 1173 0000 0001 4125 5077
  SWIFT / BIC: (WBKPPLPP)

 3. Nagrody:
  Kat. I i II – medal, dyplom i nagroda rzeczowa
  Kat. III – medal, dyplom i nagroda pieniężna
 4. Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.
 5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
 6. Wszelkie zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie tj. 13 stycznia 2019r. nie zostaną przyjęte.

§ 3

 1. Kandydaci otrzymują potwierdzenie o przyjęciu do udziału w konkursie do dnia 20 stycznia 2019 roku.
 2. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną odrzucone, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów przelewu.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik nie zgłosi się do przesłuchania konkursowego lub wycofa zgłoszenie po 13 stycznia 2019 roku.
 4. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy.
 5. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe. Tutaj znajduje się lista hoteli.

§ 4

 1. Program konkursowy musi być wykonany z pamięci, z uwzględnieniem znaków repetycji z wyjątkiem Polonezów / A-B-A /.
 2. Obowiązuje kolejność utworów podana w karcie zgłoszenia.
 3. Uczestnicy poszczególnych kategorii wiekowych, wystąpią w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przez komisję, którą powoła organizator. Losowanie odbędzie się w biurze konkursu w dniu 14 stycznia 2019 roku. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę kolejności występów.
 4. W kategorii III ( do lat 18 ), do II etapu przechodzi nie więcej niż połowa uczestników, chyba, że Jury zdecyduje inaczej.
  Kolejność występu od litery wylosowanej przed I etapem.
 5. O terminie występu, uczestnicy zostaną powiadomieni wraz z otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia do konkursu.
 6. Przygotowując program konkursowy, dopuszcza się korzystanie ze wszystkich wydań. Zaleca się korzystanie z wydania narodowego pod redakcją prof. Jana Ekiera.
 7. Jeżeli uczestnik przekroczy limit czasowy podany w formularzu zgłoszeniowym, Jury ma prawo przerwać prezentację utworów.
 8. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

§ 5

 1. Jury powołuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Prezentacje utworów, Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów.
 4. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.
 5. O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury.
 6. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych, są zobowiązani do uczestnictwa w koncercie laureatów jak również w imprezach towarzyszących bez dodatkowego honorarium.
 7. Program koncertu laureatów ustala Jury.

§ 6

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania a także rozpowszechniania nagrań fonograficznych, radiowych i telewizyjnych oraz zdjęć wykonanych podczas konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, zostanie potraktowane przez organizatorów jako przyjęcie wszelkich warunków określonych regulaminem bez możliwości odwołania.
 3. We wszystkich sprawach spornych, rozstrzygającym jest tekst w języku polskim.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro konkursu pod adresem:
  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  im. Fryderyka Chopina
  UL. ZAMKOWA 37A
  63-500 OSTRZESZÓW
  tel./fax ( +48 62 730 15 38 )
  e-mail: konkurs@chopindlanajmlodszych.pl
  Konsultacja merytoryczna
  Prof. Waldemar Andrzejewski
  Za Komitet Organizacyjny
  Dyrektor konkursu
  Mirosław Zając

Zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej »     |    RODO - Ochrona danych osobowych