MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY

Chopin dla najmłodszych

pod patronatem:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


REGULAMIN

§ 1

 1. XIV Konkurs Pianistyczny „Chopin dla najmłodszych” dla dzieci i młodzieży / Antonin 2017 / odbędzie się w dniach 20 - 21 lutego 2017 roku 20 - 23 lutego 2017 roku w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie.
 2. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
  kategoria   I - do lat 12 / jeden etap / urodzeni w 2005 r.
  kategoria  II - do lat 15 / jeden etap / urodzeni w 2002 r.
  kategoria III - do lat 18 / dwa etapy / urodzeni w 1999 r.
  Laureaci w poprzednich konkursach, nie mogą uczestniczyć w tej samej kategorii wiekowej w obecnym konkursie.
 3. Liczba uczestników jest ograniczona.
 4. W przypadku małej ilości kandydatów w którejś z kategorii wiekowych, organizator ma prawo przeprowadzić przesłuchania konkursowe bez danej kategorii.
 5. W konkursie mogą także wziąć udział osoby nie będące uczniami Państwowych Szkół Muzycznych.
 6. Wszelkie niezgodności z regulaminem lub programem, wykluczają uczestnika z udziału w konkursie.

§ 2

 1. Zgłoszenie do konkursu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać do dnia 20 grudnia 2016 roku na załączonym formularzu wypełnionym pismem maszynowym wraz z potwierdzonym odpisem aktu urodzenia, kopią dowodu wpłaty oraz jedną fotografią o formacie 3,5 x 4,5 na adres:

  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  im. Fryderyka Chopina
  ul. Zamkowa 37a
  63-500 Ostrzeszów

 2. Wpisowe od uczestników polskich w PLN, zagranicznych w Euro wynosi:
  kategoria   I - 150,00 zł. lub 50 Euro
  kategoria  II - 200,00 zł. lub 80 Euro
  kategoria III - 250,00 zł. lub 100 Euro

  konto: KOMKP „Chopin dla najmłodszych” - Antonin 2017
  ul. Zamkowa 37a
  63-500 Ostrzeszów

  Nr konta bankowego:

  IBAN: PL 50 1090 1173 0000 0001 3356 6711
  SWIFT / BIC: (WBKPPLPP)

 3. Wysokość nagród łącznie wynosi ok. 7.000 Euro
 4. Koszty przelewu wpisowego, pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.
 5. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
 6. Wszelkie zgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie tj. 20 grudnia 2016r. nie zostaną przyjęte.

§ 3

 1. Kandydaci otrzymują potwierdzenie o przyjęciu do udziału w konkursie do dnia 22 stycznia 2017 roku.
 2. Uczestnicy, których zgłoszenia zostaną odrzucone, otrzymają zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów przelewu.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik nie zgłosi się do przesłuchania konkursowego lub wycofa zgłoszenie po 23 grudnia 2016 roku.
 4. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi oraz wyżywienie pokrywają uczestnicy, natomiast organizator zapewnia bezpłatny dojazd do miejsca przesłuchań wszystkim osobom zakwaterowanym poza Antoninem.
 5. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie rezerwują miejsca noclegowe. Tutaj znajduje się lista hoteli.

§ 4

 1. Program konkursowy musi być wykonany z pamięci, z uwzględnieniem znaków repetycji z wyjątkiem Polonezów / A-B-A /.
 2. Obowiązuje kolejność utworów podana w karcie zgłoszenia.
 3. Uczestnicy poszczególnych kategorii wiekowych, wystąpią w kolejności alfabetycznej od litery wylosowanej przez komisję, którą powoła organizator. Losowanie odbędzie się w biurze konkursu w dniu 23 grudnia 2016 roku. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę kolejności występów.
 4. W kategorii III ( do lat 18 ), do II etapu przechodzi nie więcej niż połowa uczestników.
  Kolejność występu od litery wylosowanej przed I etapem.
 5. O terminie występu, uczestnicy zostaną powiadomieni wraz z otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia do konkursu.
 6. Przygotowując program konkursowy, dopuszcza się korzystanie ze wszystkich wydań. Zaleca się korzystanie z wydania narodowego pod redakcją prof. Jana Ekiera.
 7. Jeżeli uczestnik przekroczy limit czasowy podany w formularzu zgłoszeniowym, Jury ma prawo przerwać prezentację utworów.
 8. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

§ 5

 1. Jury powołuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Prezentacje utworów, Jury ocenia w skali od 1 do 25 punktów.
 4. Laureatem może zostać uczestnik, który otrzyma minimum 21 punktów.
 5. O podziale nagród i wyróżnień, decyduje wyłącznie Jury.
 6. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych, są zobowiązani do uczestnictwa w koncercie laureatów jak również w imprezach towarzyszących bez dodatkowego honorarium.
 7. Program koncertu laureatów ustala Jury.

§ 6

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania a także rozpowszechniania nagrań fonograficznych, radiowych i telewizyjnych oraz zdjęć wykonanych podczas konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, zostanie potraktowane przez organizatorów jako przyjęcie wszelkich warunków określonych regulaminem bez możliwości odwołania.
 3. We wszystkich sprawach spornych, rozstrzygającym jest tekst w języku polskim.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro konkursu pod adresem:
  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
  im. Fryderyka Chopina
  UL. ZAMKOWA 37A
  63-500 OSTRZESZÓW
  tel./fax ( +48 62 730 15 38 )
  e-mail: konkurs@chopindlanajmlodszych.pl
  Konsultacja merytoryczna
  Prof. Waldemar Andrzejewski
  Za Komitet Organizacyjny
  Dyrektor konkursu
  Mirosław Zając

Zamknij

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej »